Polityka prywatności

Prosimy przeczytać uważnie przed skorzystaniem z tej strony internetowej

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-17

Firma Ultragenyx Pharmaceutical Inc. („Ultragenyx”) szanuje prywatność odwiedzających jej strony internetowe i ceni sobie zaufanie klientów, partnerów, pacjentów i pracowników.

Ta „Polityka prywatności” opisuje praktyki firmy Ultragenyx w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej („strona internetowa”), oraz prawa użytkownika względem tych informacji i danych. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Ultragenyx zgodnie z opisem w tej „Polityce prywatności”. Prosimy o przeczytanie całej „Polityki prywatności” przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej lub przesłaniem danych osobowych do firmy Ultragenyx za pośrednictwem tej strony internetowej.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Odwiedzający stronę internetową nie mają obowiązku podawania danych osobowych podczas odwiedzin.

W momencie, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail oraz informacje o związku z produktem lub programem firmy Ultragenyx), firma Ultragenyx zacznie przechowywać i przetwarzać te informacje w elektronicznej bazie danych. Firma Ultragenyx może wykorzystać te dane jako sposób do skontaktowania się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, o ile jest to niezbędne do spełnienia żądania użytkownika, ulepszenia strony internetowej, administrowania udziałem użytkownika w konkursie lub promocji czy też dostarczenia użytkownikowi informacji lub komunikatów, o które poprosił lub dodatkowych informacji, które zdaniem firmy Ultragenyx mogą być dla niego interesujące. Firma Ultragenyx może wykorzystywać te dane wewnętrznie do wykonywania badań i analiz marketingowych na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasza strona internetowa korzysta również z plików cookie i innych technologii śledzących, aby automatycznie gromadzić informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie na naszej stronie internetowej zawiera „Polityka plików cookie”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez firmę Ultragenyx stanowią następujące założenia:

 • dane te są niezbędne z punktu widzenia uzasadnionych interesów firmy Ultragenyx, w tym dla celów opisanych powyżej, również w celu przystosowania wszelkiej komunikacji od firmy Ultragenyx do potrzeb użytkownika oraz do dalszego ulepszania i doskonalenia usług firmy,
 • są niezbędne firmie Ultragenyx do wywiązywania się ze zobowiązań prawnych lub
 • przetwarzanie tych danych odbywa się za zgodą lub na polecenie użytkownika, które ten może wycofać, choć w takim przypadku firma może być zmuszona zachowanie pewnych informacji w celu spełnienia własnych zobowiązań prawnych lub ochrony swoich praw i interesów.

Jeśli użytkownik nie poda nam niektórych informacji, możemy w pewnych sytuacjach nie móc wywiązać się ze zobowiązań lub zapewnić użytkownikowi pożądanych usług. Użytkownik otrzyma od nas informacje o skutkach niedostarczenia niektórych informacji.

Udostępnianie danych

Zależy nam na dalszym zaufaniu naszych użytkowników i odwiedzających, dlatego pragniemy, aby użytkownik zrozumiał, kiedy i komu możemy udostępniać zgromadzone dane. Dane osobowe użytkowników udostępniamy następującym osobom trzecim:

 • upoważnieni dostawcy ze Stanów Zjednoczonych i inni zagraniczni dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym sprzedawcom i dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu usług specjalistycznych, np. fakturowanie, realizacja płatności, obsługa klienta, wysyłanie wiadomości e-mail, analizy biznesowe, marketing, reklama, monitorowanie wydajności, hosting i przetwarzanie danych.
 • Podmioty powiązane z firmą Ultragenyx Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom powiązanym, które podlegają tej polityce w celach wymienionych powyżej.
 • Transfery biznesowe Możemy udostępnić dane użytkownika w związku z zakończoną lub zaproponowaną transakcją dotyczącą przedsiębiorstwa, np. sprzedaż całości lub części firmy Ultragenyx, fuzja, konsolidacja, sprzedaż aktywów lub, co mało prawdopodobne, w przypadku upadłości.
 • Cele prawne Możemy ujawnić informacje w odpowiedzi na wezwania, nakazy i postępowanie sądowe, wnioski organów ścigania, roszczenia prawne lub zapytania/dochodzenia organów rządowych, lub w innych okolicznościach wymaganych lub dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, a także w celu ochrony i zabezpieczenia praw, interesów, zdrowia i bezpieczeństwa firmy Ultragenyx, jej podmiotów powiązanych, użytkowników lub społeczeństwa.
 • Za zgodą lub na polecenie użytkownika Możemy udostępniać dane w innych celach ujawnionych użytkownikowi w momencie ich gromadzenia lub za jego zgodą czy też zgodnie z jego poleceniem. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zamieszczenie informacji w formie komentarzy publicznych, informacje te będą dostępne dla ogółu.

Ponadto firma Ultragenyx może udostępniać zbiorcze i pozbawione informacji identyfikacyjnych dane statystyczne oraz inne informacje o użytkownikach osobom trzecim w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celach handlowych, jednak w takich przypadkach nie ujawni tożsamości użytkownika ani żadnej innej konkretnej osoby.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Ultragenyx to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a korzystanie przez użytkownika z naszej strony internetowej i usług wiąże się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem jego danych osobowych w Stanach Zjednoczonych. Firma Ultragenyx przekazuje dane osobowe użytkownika osobie trzeciej lub za granicę wyłącznie, gdy ma pewność, że osoba ta zapewnia stosowne poziomy ochrony w celu zabezpieczenia integralności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.

Dotyczy wyłącznie mieszkańców UE: Niektórzy z powyższych odbiorców gromadzonych przez firmę danych mają siedziby poza Unią Europejską, również w państwach, które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych osobowych jak państwa członkowskie UE. Firma Ultragenyx podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia, że odbiorcy ci będą mieli obowiązek zachowania poufności, a firma ze swej strony zastosuje takie środki jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską na rzecz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa wszelkich przekazywanych danych osobowych. Wykaz tych klauzul można otrzymać, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej w punkcie „Dane do kontaktu”.

Dane osób nieletnich

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób nieletnich zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika bez zgody rodziców, o ile nie zezwala na to obowiązujące prawo. Jeżeli dowiemy się, że osoba niepełnoletnia podała nam dane osobowe, usuniemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby, które nie uzyskały pełnoletniości zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika, muszą otrzymać zgodę rodziców lub opiekunów przed zarejestrowaniem się na tej stronie internetowej, przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych, przystąpieniem do rozmów w Internecie lub przesłaniem jakichkolwiek treści na stronę internetową. O ile nie podano inaczej, udział w jakiejkolwiek promocji lub konkursie internetowym jest zastrzeżony wyłącznie dla osób pełnoletnich zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika. Firma Ultragenyx może ograniczyć możliwości każdego odwiedzającego w zakresie publikowania treści lub dostępu do dowolnej części tej strony internetowej wyłącznie według własnego uznania.

Prawa użytkownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownikowi może przysługiwać prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co jest równoznaczne z wyłączeniem go z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail. Z prawa tego można skorzystać, wykonując czynności opisane w tych wiadomościach e-mail.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik może mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia i przenoszenia. Jeżeli firma Ultragenyx korzysta z informacji o użytkowniku na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wycofaniem. Żądania w tej sprawie należy składać w formie pisemnej na adres podany poniżej w punkcie „Dane do kontaktu”.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego oraz, jeśli obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość, do żądania odszkodowania za szkody, które poniósł w wyniku bezprawnego przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Firma Ultragenyx podejmuje działania na rzecz ochrony danych zgromadzonych za pośrednictwem własnych stron internetowych przed utratą, ingerencją, niewłaściwym użyciem, dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Firma Ultragenyx stosuje również odpowiednie procedury na rzecz zapewnienia, że tego rodzaju dane są wiarygodne w odniesieniu do ich planowanego zastosowania oraz dokładne, kompletne i aktualne, a także podejmuje starania w celu zapewnienia, że jej usługodawcy postępują tak samo. Jednak użytkownicy powinni pamiętać, że podczas przesyłania danych przez Internet zawsze występuje pewne ryzyko. Firma nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa własnych baz danych przed bezprawną manipulacją lub działaniami hakerów.

Przechowywanie danych

Firma Ultragenyx będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez uzasadniony okres, który umożliwi jej komunikację z użytkownikiem, świadczenie wszelkich usług, o które ten się ubiega, prowadzenie dokumentacji biznesowej dla celów audytu lub w celu zaspokojenia wymogów prawnych, zabezpieczenie lub wnoszenie wszelkich roszczeń prawnych oraz rozpatrywanie wszelkich potencjalnych zapytań lub reklamacji użytkownika.

Łącza do stron osób trzecich

Dla wygody odwiedzających nasze strony internetowe zawierają obecnie łącza do wielu innych stron (nienależących do firmy Ultragenyx), które, naszym zdaniem, mogą zawierać przydatne informacje. Łącza takie nie stanowią dowodu poparcia firmy Ultragenyx dla treści tych innych stron internetowych, zawartości na nich zamieszczonej ani osób lub podmiotów z nimi powiązanych. Ta „Polityka prywatności” nie dotyczy takich stron. Użytkownik powinien udać się bezpośrednio na te strony internetowe w celu uzyskania informacji na temat polityki prywatności ich właścicieli, umów dotyczących poufności i procedur dotyczących gromadzenia/rozpowszechniania danych.

Uwaga: strony nienależące do firmy Ultragenyx, do których łącza znajdują się na tej stronie internetowej, mogą również wykorzystywać pliki cookie. Firma Ultragenyx nie może kontrolować wykorzystywania plików cookie przez takie strony osób trzecich. Pragniemy również, aby użytkownik wiedział, że w przypadku kliknięcia łącza z tej strony internetowej prowadzącego do innej strony, ta ostatnia strona może rozpoznać, że, użytkownik przechodzi na nią ze strony internetowej firmy Ultragenyx. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby inne strony internetowe zanotowały jego odwiedziny na stronie internetowej naszej firmy, zalecamy niekorzystanie z łączy umieszczonych na naszej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat sposobu, w jaki strony internetowe osób trzecich korzystają z plików cookie należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi osobami trzecimi.

Dane do kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących posługiwania się danymi osobowymi użytkownika na tej stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem:

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949
E-mail: [email protected]

Firma Ultragenyx Pharmaceutical Inc. jest administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych można się również skontaktować pod adresem e-mail [email protected] oraz pocztą zwykłą pod powyższym adresem, z dopiskiem DW pełnomocnika ds. ochrony danych.

Zmiany

Firma Ultragenyx ma prawo do zmiany tych informacji w dowolnym momencie i dlatego zaleca się sprawdzanie jej treści po każdym wejściu na naszą stronę internetową.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – w zakresie obsługi zgłoszeń oraz korespondencji przekazywanej do Administratora.
 • art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – wewnętrzne cele Administratora w zakresie prowadzenia raportów, statystyk.